Khách hàng: : Công ty dịch vụ biển Vason
Đơn vị thực hiện: : Công ty thiết kế nhận diện Mondial Solution - MondialBrand
Thiết kế phụ trách: : Julin Vo - hongxuyen@mondialsolution.com

Sản phẩm thiết kế:

Công ty dịch vụ biển Vason

Thiết kế logo Công ty dịch vụ biển Vason