Khách hàng: :Công ty vận tải biển MaxCo
Đơn vị thực hiện: : Công ty thiết kế nhận diện Mondial Solution - MondialBrand
Thiết kế phụ trách: : Ngọc Diễm - ngocdiem@mondialsolution.com

Sản phẩm thiết kế:

Thiết kế logo Công ty vận tải biển MaxCo

Thiết kế logo Công ty vận tải biển MaxCo