Khách hàng Công ty Cổ Phần Dược phẩm VN PHARMA
Đơn vị thực hiện : Công ty thiết kế nhận diện Mondial Solution - MondialBrand
Thiết kế phụ trách : Ngọc Diễm - ngocdiem@mondialsolution.com

Sản phẩm thiết kế:

Thiết kế Logo Công ty Cổ Phần Dược phẩm VN PHARMA

Thiết kế Logo Công ty Cổ Phần Dược phẩm VN PHARMA