Khách hàng: : Nhà Hàng Sen Đông Dương
Đơn vị thực hiện: : Công ty thiết kế nhận diện Mondial Solution - MondialBrand
Thiết kế phụ trách: : Julin Vo - hongxuyen@mondialsolution.com + Ngọc Diễm - ngocdiem@mondialsolution.com

Sản phẩm thiết kế:

Nhà Hàng Sen Đông Dương

Thiết kế logo Nhà Hàng Sen Đông Dương