Khách hàng: Công ty tư vấn quản lý Biển Xanh
Đơn vị thực hiện: : Công ty thiết kế nhận diện Mondial Solution - MondialBrand
Thiết kế phụ trách: : Julin Vo - hongxuyen@mondialsolution.com

Sản phẩm thiết kế:

Thiết kế logo Công ty tư vấn quản lý Biển Xanh

Thiết kế logo Công ty tư vấn quản lý Biển Xanh